Entegre Yönetim Sistemi

Medcem Madencilik olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemleri ve ürün standartları kapsamında sürdürülebilirliği ön planda tutarak; Klinker ve Çimento Üretim faaliyetlerinin her aşamasında müşteri memnuniyeti ve güveninin sürekliliğini sağlamak, yasal ve diğer uygulanabilir şartlara uymak temel ilkemizdir.
Bu ilke doğrultusunda;
- Entegre Yönetim Sistemi'ni etkin şekilde uygulamayı ve sistemlerin performansının sürekli iyileştirilmesini ve kaynakların varlığını sağlamayı,
- Tüm süreçlerde uygulanabilir en gelişmiş teknolojileri kullanarak ürün ve süreçlerin kalite ve izlenebilirliğini en üst seviyede tutacak, enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyerek; enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,
- Mevcut ve planlanan faaliyetlerde, proaktif yaklaşımla riskleri belirlemeyi, ortadan kaldırmayı veya kabul edilebilir risk seviyesine indirgemeyi,
- Her türlü iş kazası, ramak kala durumlarına ilişkin geri bildirimleri inceleyerek ve tekrarını önleyerek, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefiyle güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayarak; yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
- Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak amacıyla çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi bilinçlendirmeyi,
- Entegre Yönetim Sistemi kapsamında, tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ve sera gazı salınımlarını azaltmak amacıyla her yıl enerji hedef ve aksiyon planı yaparak enerji verimlilik faaliyetlerini planlamayı, uygulamayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beraber alternatif yakıt ve hammadde uygunluğu için araştırmalar gerçekleştirmeyi ve kullanmayı,
- Sıfır atık felsefesiyle atıklarımızın kaynağında ayrıştırılmasını ve atıkların güvenli bir şekilde geri kazanımını veya bertarafını sağlayarak kirliliği azaltmayı, çevremizi korumayı,
- Ulusal ve uluslararası mevzuatları, standartları, yönetmelikleri, diğer şartları ve iyi uygulamaları takip ederek uygulamayı,
- Eğitim ve sosyal projeler gerçekleştirilerek Entegre Yönetim Sistemi farkındalığını arttırmayı, çalışanların, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
Taahhüt ederiz.

© 2022 All Rights Reserved.